U bent hier:Home Onderzoek Publicaties

Publicaties

Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden
11-06-2018

De Friese Waddeneilanden hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening. In de toekomst wordt ook bevolkingskrimp verwacht. Jongeren die opgroeien op een Waddeneiland kunnen een vmbo-opleiding en een onderbouw havo- of vwo-opleiding op het eiland volgen. Voor vervolgonderwijs moeten ze hun eiland verlaten. Sommige jongeren verlaten hun eiland op dat moment voorgoed, anderen keren na verloop van tijd weer terug. Voor een evenwichtige samenstelling van de bevolking is het van belang dat de eilanden voor jongvolwassenen aantrekkelijk blijven om te wonen en werken.

 

Zorg in Fryslân
31-05-2018

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg in Nederland door hervormingen vanuit de landelijke overheid. De achterliggende gedachte is dat de samenleving verandert en de zorg daarom anders georganiseerd moet worden. De verwachting is dat meer mensen  en beroep zullen doen op de zorg. Dit hangt samen met de vergrijzing en een stijgende levensverwachting. Zo is in 2030 één op de vier Friezen 65 jaar of ouder. Mede dankzij de zorg stijgt tegelijkertijd de levensverwachting van Friezen en blijven mensen langer gezond.

Veilig(heid) in Fryslân
29-03-2018

Friezen voelen zich veiliger dan de rest van de Nederlanders. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) naar veiligheid in Fryslân. Het FSP onderzocht hoe (on)veilig de Friezen zich voelen en hoe zij aankijken tegen de veiligheid in hun omgeving door 2175 leden van Panel Fryslân hierover te bevragen.

Bereik peuters Fryslân 2017
27-03-2018

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet spraken in 2016 af dat álle peuters van 2½ tot 4 jaar in 2020 een voorschoolse voorziening kunnen bezoeken. In hoeverre slagen gemeenten daar al in? Hoeveel kinderen bezoeken de kinderopvang? Is kinderopvang voldoende bereikbaar? En willen ouders daar gebruik van maken? In 2016 bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een publicatie over het bereik van peuters uit. Deze publicatie actualiseert de Friese gegevens. 

Stijgende zorgvraag door het Wmo-abonnement?
20-03-2018

Het Kabinetsvoornemen om een Wmo-abonnementstarief in te voeren doet veel stof opwaaien in het politiek debat en in de media. Gebruikers dragen nu afhankelijk van hun inkomen bij aan de kosten voor een Wmo-voorziening zoals huishoudelijke hulp: de eigen bijdrage. In het Regeerakkoord wordt voorgesteld om de eigen bijdrage die gemeenten kunnen vragen voor een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te beperken tot maximaal €17,50 per vier weken (pag.16). In discussies hierover rijst de vraag of deze maatregel mensen aanmoedigt om eerder of meer Wmo-voorzieningen aan te vragen.

 

Pagina's