U bent hier:Home Dr. Dirk Postma

Dr. Dirk Postma

programmaleider sociaal domein en zorg
06 198 517 15

‘Hoe iepen en inclusief is de Friese Mienskip?’

Als onderzoeker in het sociaal domein heeft Dirk Postma ruime ervaring opgedaan met participatief onderzoek naar sociale vraagstukken rondom participatie, inclusie, zorg en ondersteuning. Bij het Fries Sociaal Planbureau geeft hij met medeonderzoekers en maatschappelijke partners vorm aan het Programma Sociaal Domein en Zorg.

Meer dan voorheen verwachten overheden een grote zelfredzaamheid en sociale veerkracht van hun burgers. Met de sterke tradities van zelforganisatie en nieuwe Mienskip-initiatieven lijkt de voedingsbodem voor een ‘participatiesamenleving’ in Fryslân al gerealiseerd. De vraag is hoe inclusief de sociale verbanden zijn waarin Friezen hier vorm aan geven: in hoeverre kunnen burgers met een afwijkende leefstijl en zij die in kwetsbare situaties verkeren ook aan deze sociale verbanden deelnemen? En wat betekenen de veranderende verhoudingen tussen burgers, overheden en maatschappelijke organisaties voor Friezen die zijn aangewezen op zorg en ondersteuning?

Kennis en inzicht in deze ervaringen zijn van groot belang voor betrokken burgers, overheden en organisaties die het sociaal domein na de beleidsdecentralisaties van 2015 op een andere wijze aan het inrichten zijn. Sleutelfiguren uit deze gremia betrekken we dan ook van meet af aan bij de programmering, ontwikkeling en uitvoering van onze onderzoeksprojecten binnen dit programma. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat onafhankelijk onderzoek van onmisbare waarde is bij het vorm geven aan een inclusieve samenleving en dat de inbreng van de hoofdrolspelers, in de eerste plaats de burgers zelf, daarbij cruciaal is.

Zie ook Dirk Postma op LinkedIn.

Medewerkers